Slatinka // Slatinka

Yesterday we had the opportunity of visiting another EVS organization focused on ecological matters, which greatly interested both of us:  Slatinka. After a nice encounter with one of their coordinators and her lovely two-years-old daughter, we could get to visit some areas in which their workers and volunteers helped to improve.  Continue reading

What international volunteers bring us // Čo nám dávajú zahraniční dobrovoľníci

Some people who know me and also know how difficult working with international volunteers sometimes is, might want to ask why we host volunteers. What do they really bring us?

Many things 🙂  Similarly to any other persons, EVS volunteers can bring us various experience. Being for the fifth year in the position of EVS coordinator, I will focus here on the specific enrichment of our work or of our community but also on the personal enrichment that working with young foreigners brings to myself.

Intercultural enrichment

It is really true that other nations and cultures have different perception of many things. Usually the further you come from the stranger you will be 🙂  This, in my opinion, is very stimulating for our comunity and society, which is not really multicultural. At the same time it helps us to fight (or at least realize) our prejudices: we see that however different these people (and cultures) are, they are still same humans as we are. At least for those who want to see.

Fresh ideas and new perspectives

It is indeed many times these young people who come here to learn something who is teaching us. I don´t mean those who think they know everything and can do anything (we already have enough of such people here). I mean those who bring their original approaches, ideas, experience and genuine creativity, but also modesty and willing to listen and learn, which is usually bound with their culture, or just with their unique personalities. We grow with them.

Expanding capacity

By the involvement of international volunteers we are increasing our capacity to do something good in our local comunity. Similarly to most of other communities, also ours many times prefers to complain than to take active steps toward change. Regardless the results, EVS volunteer himself / herself brings a change. (Of course we are here to help making it positive, or at least to try…)

Increasing educational impact on target groups

Coming to a distant place just to do something beneficial, gain experience and learn a marginal language sounds pretty illogical to many of us who have lived in a country where volunteering used to be compulsory. We tend to neglect real benefits of voluntary work for the volunteer but also for the people with this twisted logic.

Improving language skills

“Learning other languages is useless. When you come to Slovakia, nobody will understand you anyway“ – this used to be my favourite joke for foreigners. I believe that by hosting EVS volunteers we are increasing not only their but also our language and thus comunication capabilities.

Improving self-esteem and integration

In little nations that have always been ruled by somone else, national pride or self esteem can be pretty low. This is only multipled by the post-comunistic past. In my opinion, it is one of the main reasons why almost everyone here asks EVS volunteers: “Why did you come to Slovakia?“ Of course this country and its people have many beauties and unique qualities, but it seems we will need more time than we expected to heal from the heritage of autocracy. And I believe that we mutually help each other with international volunteers to realize and develop our qualities.

Andy

///

Niektorí ľudia, ktorí ma poznajú a tiež vedia aká náročná môže niekedy byť práca so zahraničnými dobrovoľníkmi, by sa možno chceli opýtať prečo vlastne hosťujeme dobrovoľníkov. Čo nám vlastne prinášajú?

Mnoho vecí 🙂 Podobne ako pri iných osobách, dobrovoľníci EDS nám môžu priniesť rôzne skúsenosti. Som teraz piaty rok na pozícii koordinátora EDS a v tomto článku sa zameriavam na ich špecifické prínosy pre našu prácu alebo pre našu komunitu, ale aj na osobný prínos práce s mladými cudzincami pre mňa.

Interkultúrny prínos

Je skutočne pravdou, že iné národy a kultúry majú odlišné vnímanie mnohých vecí. Obvykle je to tak, že z čím ďalej ste, tým ste čudnejší 🙂 Toto je, podľa môjho názoru, veľmi stimulujúce pre našu komunitu a spoločnosť, ktorá nie je skutočne multikultúrna. Zároveň nám to pomáha bojovať s našimi predsudkami (alebo si ich aspoň uvedomiť): vidíme, že akokoľvek odlišní títo ľudia (a ich kultúry) sú, stále sú to ľudia ako my. Prinajmenšom pre tých, ktorí to vidieť chcú.

Svieže nápady a nové pohľady

Títo mladí ľudia, ktorí sa sem prišli niečo naučiť, sa mnohokrát stávajú našimi učiteľmi. Nemyslím pritom tých, ktorí si o sebe myslia, že vedia všetko a dokážu čokoľvek (takých tu už máme dosť). Mám na mysli dobrovoľníkov, ktorí prinášajú svoje originálne prístupy, nápady, skúsenosti a nefalšovanú kreativitu, ale aj skromnosť a ochotu načúvať a učiť sa. Toto všetko môže súvisieť s ich kultúrou, alebo len s ich jedinečnou osobnosťou. Rastieme spolu s nimi.

Rozšírenie kapacít

Prijímaním medzinárodných dobrovoľníkov zvyšujeme svoju kapacitu robiť niečo pozitívne pre našu komunitu. Podobne ako v iných komunitách, aj v tej našej sa často uprednostňuje sťažovanie sa pred prijatím aktívnych krokov ku zmene. Bez ohľadu na výsledky, dobrovoľníci EDS zmenu sami prinášajú. (Samozrejme, my sme tu na to, aby sme ju pomohli urobiť pozitívnou, alebo sa o to aspoň pokúsiť…)

Zvýšenie účinnosti vzdelávania cieľových skupín

Prísť na cudzie miesto len kvôli urobeniu niečoho užitočného, získaniu skúseností a naučeniu sa marginálneho jazyka, znie nelogicky pre mnohých z nás, ktorí sme žili v krajine, kde dobrovoľníctvo bývalo povinné. Máme tendenciu prehliadať skutočné prínosy dobrovoľníckej práce pre dobrovoľníka, ale aj pre ľudí s takto pokriveným uvažovaním.

Zlepšenie jazykového vybavenia

„Učiť sa cudzie jazyky je zbytočné. Keď prídete na Slovensko, aj tak vám nikto nebude rozumieť“ – toto zvykol byť môj obľúbený vtip pre cudzincov. Verím, že hostením dobrovoľníkov EDS zvyšujeme nielen ich, ale aj našu jazykovú vybavenosť a teda aj komunikačné schopnosti.

Zvyšovanie sebaúcty a integrácia

Malé národy, ktorým vždy vládol niekto iný, môžu mať naozaj nízku národnú hrdosť alebo sebaúctu. Toto je ešte znásobené postkomunistickou minulosťou. Podľa môjho názoru je to jedným z hlavných dôvodov, prečo sa tu takmer každý pýta dobrovoľníkov EDS: „Prečo ste prišli na Slovensko?“ Táto krajina a jej ľudia samozrejme majú mnoho krás a jedinečných kvalít, ale zdá sa, že budeme potrebovať viac času než sme očakávali na vyliečenie sa z dedičstva autokracie. A verím, že si s medzinárodnými dobrovoľníkmi vzájomne pomáhame uvedomovať si a rozvíjať svoje kvality.

Andy

Farewell party with Manu and Vessy

Farewell party with Manu and Vessy