O týchto stránkach / About this web site

Vitajte na stránkach venovaných Európskej dobrovoľníckej službe (EDS)*. Nájdete tu články viacerých autorov, často v dvojjazyčnej verzii.Prevádzkovateľom týchto stránok je Centrum voľného času – JUNIOR v Banskej Bystrici. Naše centrum má s EDS viac ako 10 rokov skúseností a v súčasnosti sa sústreďuje najmä na vysielanie dobrovoľníkov do zahraničia.

Sekcie EDS Blog a 7 divov sú zamerané na zdieľanie skúseností a dobrej praxe EDS. Od októbra 2012 do júla 2014 boli aktualizované vďaka dobrovoľníkom hosťujúcim v našom centre, ktorí písali najmä o svojich aktivitách a zážitkoch. Veríme, že mnohé z príspevkov v týchto sekciách sú naozaj podnetné a prínosné pre ľudí zaujímajúcich sa o dobrovoľníctvo a medzinárodnú skúsenosť.

V sekcii Svedectvá z EDS poskytujeme priestor najmä dobrovoľníkom, ktorých sme na EDS vyslali a ich   skúsenostiam a odporúčaniam.


* Nový program EU “Európsky zbor solidarity” (EZS) postupne preberá dobrovoľnícke aktivity doteraz známe ako Európska dobrovoľnícka služba (EDS). Charakter aktivít je podobný, preto väčšina starších textov venovaných EDS zostáva v platnosti. Viac informácií o EZS sa dozviete na stránkach Európskeho portálu pre mládež, ako aj na stránkach Iuventy. A taktiež postupne v rôznych častiach tohto webu.


///

Welcome to our web site dedicated to European voluntary service (EVS). You can find here articles by several authors, many times in bilingual versions.

This web site is maintained by the Centre of Leisure Time Activities – JUNIOR (Centrum voľného času – JUNIOR) in Banská Bystrica. Our centre has more than 10 years of experience with EVS and currently focuses mainly on sending volunteers abroad.

Sections EVS Blog and 7 wonders are dedicated to sharing EVS experience and good practices. Since October 2012 till July 2014 they were updated thanks to volunteers hosted in our centre, who wrote especially about their activities and experiences. We believe that many articles in these sections are really inspiring and beneficial for people interested in volunteering and international experience.

In section Svedectvá z EDS (Testimonials from EVS) we especially provide space to volunteers whoom we sent to EVS and to their experiences and recommendations.

______________________________________________________________

 

HISTÓRIA / HISTORY

Počas októbra 2013 až júla 2014 boli tieto webové stránky aktualizované vďaka dobrovoľníčkam Miriam a Irene. /// During October 2013 – July 2014 this web site was updated thanks to EVS volunteers Miriam and Irene.

 

Počas októbra 2012 až júla 2013 boli tieto webové stránky vytvorené a udržiavané vďaka dobrovoľníkom EDS Emanuele, Vesseline a Danielovi. /// During October 2012 – July 2013 this web site was created and maintained thanks to EVS volunteers Emanuela, Vesselina and Daniel.

VED2

One thought on “O týchto stránkach / About this web site

Comments are closed.