Join our team – Pripojte sa k nášmu tímu

Join our team – Pripojte sa k nášmu tímu

  • Do you have some free time?
  • Would you like to do something new and different?
  • Are you interested to do common activities with international volunteers in your hometown?
  • Do you want to improve your English skills?
  • Do you want to learn new things and gain experience apart from the one at school or the university?
  • Or you just want to have fun?

  So, we have an offer for you – join our team 🙂

  For the upcoming year have planned quite a lot of interesting activities, such as – taking care of the web-site, organizing movie nights, street campaigns and many other different youth initiatives. All of them are open to everybody, so you, the youngsters from Banská Bystrica or the region, are very welcome to volunteer with us.

  If you or some of your friends are interested in participating in preparation of such activity, do not hesitate to contact us!

  Looking forward to seeing you!
  Dan, Manu, Vessy, Andy

Source of the image: http://www.123rf.com

 • Máte trochu voľného času?
 • Chceli by ste robiť niečo nové iné?
 • Zaujímalo by vás robiť aktivity spolu so zahraničnými dobrovoľníkmi vo vašom domácom meste?
 • Chceli by ste si zlepšiť svoju angličtinu?
 • Chcete sa naučiť nové veci a získať iné skúsenosti, než tie zo školy alebo univerzity?
 • Alebo sa chcete len baviť?

Tak potom máme pre vás ponuku – pripojte sa k nášmu tímu 🙂

Na tento rok plánujeme pomerne veľa zaujímavých aktivít, ako napr. údržba webovej stránky, organizovanie filmových večerov, pouličné kampane a veľa rôznych iných mládežníckych iniciatív. Všetky sú otvorené pre každého, takže vy, mladí ľudia z Banskej Bystrice alebo z regiónu, ste veľmi vítaní spolupracovať s nami na týchto dobrovoľníckych aktivitách.

Ak máte vy, alebo niekto z vašich priateľov záujem zapojiť sa do prípravy takejto aktivity, neváhajte nás kontaktovať!

Tešíme sa na stretnutie!
Dan, Manu, Vessy, Andy

 

4 December 2012: AIDS awareness event

“SPREAD THE INFO. SAVE A LIFE”

AIDS awareness event organized by EVS volunteersFlyer Aids Hiv 04/12

When: Tuesday, 4th of December, 18:00
Where: Divadlo z pasáže (Lazovná street 21, Banská Bystrica)

The World AIDS Day is slowly but surely approaching and the preparation of our AIDS awareness event is on a full swing. Since our aim is to be as much informative and useful as possible, we have prepared something special for the meeting J

 • We have invited a doctor, who is specialised in this field. Her name is MUDr. Mária Vachalíková and she is an infectologist directly working with HIV positive people. She will share some of her experience, participate in the discussion and answer questions concerning HIV and AIDS.
 • For those of us who do not speak Slovak or English, there is great news: we will have an interpreter at the event, who will help with the communication during the presentations or discussions. (We would like to express our special thanks to Prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť FHV UMB, who gave us this opportunity for free).

Also, for those who are interested, here is the provisional program of the event. The sub-topics we would like to cover are as follows:

 • What is HIV and what is AIDS – some more practical information about the virus and the syndrome, the ways of transmission, the symptoms and related testing;
 • How HIV cannot be transmitted (or know the “enemy” to defeat it) – details about the safe ways to work, study and live with a HIV-positive person;
 • Discussion about the stigma over people, living with HIV and their rights to be fully part of the society.

Have a wonderful day and hope to see all of you on Tuesday, 4th of December at 18:00 in the building of Divadlo z pasáže (Lazovná street 21, Banská Bystrica)

ŠÍRME INFORMÁCIE. ZACHRÁŇME ŽIVOT

Podujatie proti AIDS, organizované dobrovoľníkmi EDS

flyer AIDS_sk

Kedy: utorok 4. decembra 2012, 18:00
Kde: Divadlo z pasáže (Lazovná 21, Banská Bystrica)

Svetový deň boja proti AIDS sa pomaly ale isto približuje a príprava nášho podujatia proti AIDS je v plnom prúde. Aby naše podujatie bolo čo najkvalitnejšie pokiaľ ide o informácie a užitočnosť, pripravili sme pár “špecialít”.

 • Pozvali sme lekárku, ktorá sa špecializuje na túto oblasť. Je to MUDr. Mária Vachalíková, ktorá je infektologičkou a priamo pracuje s HIV-pozitívnymi ľuďmi. Bude s nami zdieľať svoje skúsenosti, zúčastní sa na diskusii a bude odpovedať na otázky súvisiace s HIV a AIDS.
 • Pre tých z nás, ktorí nehovoria slovensky alebo anglicky máme skvelú správu – na akcii bude tlmočník, ktorý nám bude pomáhať pri komunikácii počas prezentácií a diskusií. (Chceme zvlášť poďakovať Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti FHV UMB, ktorá nám poskytla tlmočníka bezplatne).

Taktiež, pre všetkých ktorých to zaujíma, tu je predbežný program podujatia. Témy, ktoré chceme podujatím pokryť, zahŕňajú:

 • Čo je to HIV a čo je to AIDS – viac praktických informácií o víruse a syndrome, spôsoby jeho šírenia, symptómy a s tým súvisiace testy;
 • Ako sa HIV nemôže šíriť (alebo poznaj “nepriateľa” ak ho chceš poraziť) – podrobnosti o bezpečných spôsoboch práce, študovania a spolužitia s HIV-pozitívnym človekom;
 • Diskusia o stigme súvisiacej s ľuďmi žijúcimi s HIV a ich právom byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti.

Majte krásny deň a veríme že sa všetci uvidíme v utorok 4. decembra o 18:00 v budove Divadla z pasáže (Lazovná 21, Banská Bystrica).

1 December 2012 – World Day against HIV/AIDS

1 December 2012 – World Day against HIV/AIDS

The 1st of December is the World Day against HIV/AIDS, an opportunity to raise awareness about the status of the pandemic and encourage progress in HIV/AIDS prevention. People and communities around the world dedicate the day to activities and events to cherish the memories of those who battled with the disease, to celebrate progress achieved in the global response to HIV and to promote prevention.

Since we attach a lot of importance to the topic, we are preparing a special event for this occasion. To have some more information stay in touch!

1. december 2012 – Svetový deň boja proti HIV/AIDS

1. december je svetovým dňom boja proti HIV/AIDS a zároveň príležitosťou zvýšiť povedomie o stave pandémie, ako aj podporiť pokrok v prevencii HIV/AIDS. Ľudia a komunity po celom svete venujú tento deň aktivitám a podujatiam na pamiatku tých, ktorí s chorobou bojovali, oslavujú pokrok dosiahnutý v rámci celosvetového boja proti HIV, ale aj poukazujú na dôležitosť prevencie.

Nakoľko považujeme túto tému za veľmi dôležitú, pripravujeme pri tejto príležitosti špeciálne podujatie. Pre ďalšie informácie zostaňte s nami v kontakte!

Hello! Ciao! Здравейте!

Hello and welcome to our blog, from Daniel, Emanuela and Vesselina. We are volunteers taking part in a European Voluntary Service project with CVČ-Junior in Banská Bystrica, Slovakia. This page will be maintained by us, and we hope to share personal experiences and opinions from our adventures in this country until July 2013.

CVČ-Junior works with young people in the Banská Bystrica region and during our time here, we will be engaged in a number of activities. These include, among others:

 • Conversation classes in local schools and a local community center
 • Organising activities at Divadlo z Pasáže, a community-based theatre that works with people with mental disabilities
 • Visiting a Special School in Sásová
 • Presentations to young people in the Banská Bystrica region about EVS and other subjects.

In addition to our volunteering, we hope to have many exciting experiences in Slovakia, and we’re looking forward to telling you all about them.

Next, each of us would like to tell you a little about ourselves:

Daniel: I’m 22 years old and come from the UK. I finished studying at university last year and have always wanted to travel. Volunteering in another country felt like a natural choice to me as it has allowed me to fulfill a dream of mine, while allowing me to take part in a form of work where I feel I can have a positive effect on people’s lives.

Emanuela: I’m 26 and I’m an interpreter and translator in Italian, English and French. My biggest passions are foreign languages and cultures, that’s why 3 years ago I started studying Slovak. I decided to apply to EVS because I wanted to have a completely different experience that would have a positive impact on other people’s lives (and on my own of course!).

Vesselina: I am 23 years old and I don’t come from the UK or Italy. I am BULGARIAN!!! (It has surprised me how many people here know where this is ;). Since 2006, I have always wanted to participate on an EVS project, but I had to finish my studies first. Finally, in 2012, I had my opportunity and I took it, so here I am!

*********************************************************************************

Ahojte a vitajte na našom blogu od Daniela, Emanuely a Vesseliny. Sme dobrovoľníci v projekte Európskej dobrovoľníckej služby v CVČ-JUNIOR v Banskej Bystrici, na Slovensku. Budeme sami aktualizovať tieto stránky a chceme na nich zdieľať svoje osobné skúsenosti a postrehy z našich dobrodružstiev v tejto krajine do júla 2013.

CVČ-JUNIOR pracuje s mladými ľuďmi v regióne a počas nášho pobytu sa budeme zapájať do množstva aktivít. Medzi inými to budú:

 • Konverzačné hodiny v miestnych školách a komunitnom centre
 • Organizovanie aktivít v Divadle z pasáže – komunitnom divadle, ktoré pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím
 • Aktivity v Špeciálnej škole Sásová
 • Prezentácie pre mladých ľudí v regióne Banskej Bystrice, o EDS a iných témach.

Okrem nášho pôsobenia ako dobrovoľníci, veríme že budeme mať na Slovensku mnoho vzrušujúcich skúseností a tešíme sa, že vám o nich povieme.

Teraz vám však povieme niečo o sebe:

DanielMám 22 rokov a pochádzam zo Spojeného Kráľovstva (UK). Minulý rok som doštudoval a vždy som chcel cestovať. Dobrovoľnícka práca v inej krajine mi pripadala ako prirodzená cesta, keďže mi umožnila splniť si sen a zároveň sa podieľať na práci, ktorou môžem pozitívne ovplyvniť životy iných ľudí.

Emanuela: Mám 26 rokov a som tlmočníčka a prekladateľka do taliančiny, angličtiny a francúzštiny. Mojou najväčšou vášňou sú cudzie jazyky a kultúry a aj preto som pred tromi rokmi začala študovať slovenčinu. Rozhodla som sa uchádzať sa o EDS, lebo som chcela získať úplne iné skúsenosti, ktoré by mali pozitívny dopad na životy iných ľudí (a samozrejme aj na ten môj !).

Vesselina: Mám 23 rokov a nepochádzam zo Spojeného Kráľovstva ani z Talianska. Som BULHARKA!!! (Prekvapilo ma koľko ľudí tu vie, kde to je  ) Od roku 2006 som vždy chcela ísť na projekt EDS, ale najprv som musela doštudovať. Nakoniec sa mi táto príležitosť naskytla v roku 2012 a ja som sa jej chopila, takže som tu!