LANGUAGE CONVERSATIONS AT KOMUNITNÉ CENTRUM SÁSOVÁ // JAZYKOVÉ KONVERZÁCIE V KOMUNITNOM CENTRE SÁSOVÁ

The language is present in our daily routine. It involves everything and it’s the main basis of the human communication. Even if this point is completely clear to everyone, we usually forget about something: language doesn’t only exist in an oral and written form; it lives and grows in our minds. Our reason couldn’t possibly work if we didn’t categorize the reality we perceive and named those categories.

Google Images:http://
1.bp.blogspot.com/-9uqFRhvqMng/
TyyVQAh6ZkI/AAAAAAAAzEY/
4893R9RcXqg/s1600/37.jpg

Here is where the conflict appears. Not every language categorize in the same way; which means, in general terms, that people that speak different languages observe and take notice of the world in a different manner. For example: whilst English (and many other languages) use just one term for referring to snow, the Inuit languages –those spoken in the Artic– make differences through vocabulary between “falling snow”, “snow on the ground”, “dirty snow” or “snow drift”, to name just a few of them.

Having a look at several languages makes you realize how people that share the same tongue have a special perception of things you wouldn’t take notice yourself. This is what creates the gap between languages or mentalities and what fortunately have as a consequence some untranslatable terms. In German, for instance, there is a word that describes the feeling of loneliness and connection to the nature you get when alone in the woods: waldeinsamkeit. The Japanese komorebi stands for the sunlight that filters through the tree leaves or the Spanish sobremesa, which refers to the time spent talking with people on the table after eating lunch.

Google Images: http://www.cloudeating.com/images/citazioni/Ludwig%20Wittgenstein.jpg

Google Images: http://
eldiabloestaenlosdetalles.files.wordpress.com/
2012/04/ludwig-wittgenstein.jpg

The limits of my language are the limits of my mind”, said once Ludwig Wittgenstein. That’s why getting to know other languages doesn’t just help to communicate in different countries or to foreigners in your own land, but also aids you in seeing the world under a different perspective, as our mentality can easily be reflected in our words.

Just in case you are one of those people interested in getting to know a new language or deepen into the ones you already know, Miriam and I offer language conversations in both English and Spanish (with the future possibility of German too) in Komunitné centrum Sásová. In these meetings we usually discuss about a pre-selected topic among all of us and share our opinions and thoughts. Don’t be shy and join us! The more the better this experience could be 🙂

WHERE: Komunitné Centrum Sásová, Tatranská 10, Banská Bystrica, Slovakia.

WHEN: Thursday (16:30 – 18:00)

FEES: As EVS volunteers, we work for free. The community centre charges participants €1 per lesson.

Irene.

///

S jazykom sa stretávame dennodenne. Zahŕňa všetko a je základom komunikácie medzi ľuďmi. Hoci je táto vec všetkým dobre známa, často na niečo zabúdame: jazyk neexistuje len v ústnej a písomnej forme; jazyk žije a rastie v našich mysliach. Naša schopnosť uvažovať by zrejme nebola možná, ak by sme realitu, ktorú vnímame, netriedili do kategórií a tie nepomenúvali.

Na tomto mieste vzniká konflikt. Nie každý jazyk kategorizuje realitu tým istým spôsobom, čo vo všeobecnosti znamená, že ľudia hovoriaci rôznymi jazykmi pozorujú a všímajú si svet rozličným spôsobom. Napríklad zatiaľ čo angličtina (a mnohé ďalšie jazyky) používa len jeden termín na označenie snehu, inuitské jazyky – ktorými sa hovorí v Arktíde – rozlišujú v slovnej zásobe „padajúci sneh“, „sneh na zemi“, „špinavý sneh“ alebo „závej snehu“, a to sme spomenuli len niektoré z nich.

Keď sa pozrieme na niektoré jazyky, uvedomíme si, ako ľudia hovoriaci tým istým jazykom vnímajú veci špeciálnym spôsobom, ktorý by sme si sami nevšimli. Práve tento jav vytvára priepasť medzi jazykmi alebo mentalitami, čo má za následok nepreložiteľnosť niektorých termínov. Napr. v nemčine existuje slovo opisujúce pocit samoty a spojenia s prírodou, ktorý človeka preniká, keď je sám v lese: waldeinsamkeit. Japonské komorebi znamená slnečné svetlo, ktoré preniká cez listy stromu, alebo španielska sobremesa – čas trávený rozprávaním s ľuďmi za stolom po obede.

„Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta“, povedal Ludwig Wittgenstein. To, že rozprávame inými jazykmi, nám neumožňuje len komunikovať s cudzincami v našej či v inej krajine, ale takisto nám napomáha vidieť svet z inej perspektívy, keďže sa naša mentalita môže ľahko odrážať v našich slovách.

V prípade, že patríte medzi tých, ktorí majú záujem naučiť sa nový jazyk, alebo sa v jazyku zdokonaliť, Miriam a ja vám ponúkame konverzácie v angličtine a španielčine (a v budúcnosti možno aj v nemčine) v Komunitnom centre Sásová. Na týchto stretnutiach zvyčajne diskutujeme na vopred zvolenú tému a delíme sa o svoje názory a myšlienky. Nehanbite sa a príďte medzi nás! Čím viac ľudí, tým lepší zážitok 🙂

KDE: Komunitné centrum Sásová, Tatranská 10, Banská Bystrica, Slovensko

KEDY: Štvrtok (16.30 – 18.00)

VSTUPNÉ: Ako dobrovoľníci EDS pracujeme zadarmo. Komunitné centrum si účtuje poplatok 1€ za hodinu na účastníka.

Irene

Preklad: Jana Jašková, Stanislava Dengová