Christmas party // Vianočná party

Now that Christmas time is gone and we can look at it with nostalgia and longing, you, reader, are gonna be able to excuse us from dedicating this blog entry to say how much we loved the Christmas celebration of our office and from recommending songs like the following: http://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY 

It was not only the fact that we were allowed to express our creative selves while decorating the room what it made it such a remarkable day, but also the warm feeling that wrapped up everyone around the table (the massive amount of food helped too).

The room, with our pieces of art as a background

The room, with our pieces of art as a background

The Christmassy good intentions had taken over everyone and, after we all tucked away every piece of the lunch our stomachs could bear, some of the colleagues showed us two curious Slovak traditions: one in which one must cut an apple in half to see whether next year is going to be full of luck or terrific and another one in which someone places a cross of honey on your forehead so that you could be ‘as sweet and healthy’ as the said condiment.

The celebration happened to be the same day as a colleague’s farewell party -who, by the way, prepared a Russian Borsh as a first dish on his own, so that the whole afternoon was full of lovely gifts and emotional speeches (yes, they were in Slovak… but we knew they were emotional because some people cried).

Mimi and Irene trying, unsuccessfully, to be as healthy as honey

Mimi and Irene trying, unsuccessfully, to be as healthy as honey

So after we enjoyed the food, drinks and homemade Christmas cookies, it was time for us to make the small performances we have been practicing the days before the party. Irene opened our little show with Sevillanas, a Spanish flamenco dance that consist of four different parts, each one more complicated, with more steps and more turns. After this fiery dance, Miriam sang, accompanied by Andy with the guitar, two rather calm Christmas songs from Austria: “Leise rieselt der Schnee” and “Es wird scho glei dumper”. To be honest, we both were a bit nervous, but we also really enjoyed to add a bit Christmas mood to the party and to do it in a way we very much like; dancing and singing.

DSC_0083DSC_0089

After that, the real fun part began; the people from the office started to sing Slovak songs (we are not sure, but we don’t think all of them were Christmas songs) and accompanied themselves with guitars and an incredible instrument we have never seen before. We still have no idea how it was called, or how we would even call it in our mother tongues, but let us try to describe it: it was a branch of a tree with a lot of bells and jingles as well as a tambourine fixed to it – so practically an instrument to give the rhythm, but in a very elaborated and entertaining way. As we went along, the party slowly started to fade out, and we went home full of nice food, Christmas mood and the feeling that we have spent a very enjoyable afternoon with a very nice office staff.

Irene and Miriam.

///

V čase, keď sú už vianočné sviatky za nami a už na ne len nostalgicky spomíname, nám, milí čitatelia, budete musieť odpustiť, že tento blog bude o tom, ako veeeľmi sa nám páčila oslava Vianoc v našej kancelárii, a že vám do pozornosti dávame nasledujúcu pesničku: http://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY

Ten deň bol skutočne neobyčajný nielen preto, že sme mali príležitosť prejaviť svoju kreativitu, keď sme zdobili miestnosť, ale aj vďaka hrejivému pocitu, ktorý prenikol každého, kto sedel okolo stola (obrovské množstvo jedla k tomu tiež dopomohlo).

Miestnosť s našimi umeleckými výtvormi v pozadí

Miestnosť s našimi umeleckými výtvormi v pozadí

Čaro Vianoc ovládlo každého a hneď potom, ako sme zbaštili všetko, čo náš žalúdok vládal uniesť, nám niektorí z našich kolegov ukázali dva zvláštne slovenské zvyky: prvý, keď sa napoly rozkrojí jablko, aby sme zistili, či bude nasledujú rok šťastný alebo zlý; a druhý, keď sa na čelo dávajú medové krížiky, aby sme boli „takí sladkí a zdraví“ ako samotný med.

Oslava Vianoc pripadla na ten istý deň ako rozlúčka s jedným z našich kolegov, ktorý mimochodom sám pripravil ruský boršč ako prvý chod. Celé popoludnie tak bolo plné krásnych darčekov a emotívnych prejavov (áno, všetky boli po slovensky…no my sme vedeli, že boli emotívne, pretože niektorí plakali).

Mimi and Irene trying, unsuccessfully, to be as healthy as honey

Mimi a Irene sa neúspešne snažia byť tak zdravé ako med

Po tom, čo sme si pochutnali na jedle, nápojoch a domácich vianočných koláčoch, prišiel čas na malé vystúpenie, ktoré sme si pripravovali niekoľko dní pred párty. Naše krátke predstavenie otvorila Irene so svojím španielskym flamencom Sevillanas, ktorý pozostával zo štyroch častí. Každá bola zložitejšia, s viacerými krokmi a otočkami. Po tomto ohnivom tanci nám Miriam s Andyho doprovodom na gitare zaspievala dve pokojné vianočné piesne z Rakúska: „Leise rieselt der Schnee“ a „Es wird scho glei dumper“. Úprimne, obidve sme boli trochu nervózne, ale zároveň sme veľmi rady prispeli k vianočnej nálade, a to naším obľúbeným spôsobom: spevom a tancom.

DSC_0083DSC_0089

No a potom začala poriadna zábava; niektorí ľudia z kancelárie začali spievať slovenské pesničky (nie sme si isté, ale nemyslíme si, že všetky boli vianočné), hrať na gitare a na neuveriteľnom nástroji, ktorý sme ešte nikdy predtým nevideli. Stále netušíme, ako sa volá, ani ako by sme ho nazvali v našich rodných jazykoch, ale skúsime ho opísať: bol to konár stromu s množstvom zvončekov, plieškov a pripevnenou tamburínou – prakticky to bol nástroj na udávanie rytmu, ale veľmi prepracovaným a zábavným spôsobom. Postupne začala párty utíchať a domov sme odchádzali plní výborného jedla, vianočnej nálady a s pocitom, že sme prežili príjemné popoludnie s veľmi milými zamestnancami kancelárie.

Irene a Miriam

Preklad: Jana Jašková, Stanislava Dengová

2 thoughts on “Christmas party // Vianočná party

  1. Thank you for the post. I am glad that you liked the party 🙂 The strange rhytmical instrument is called ozembuch and it originates in the medieval ages. As for the party fade out, the real one started really late this year. Most of the people stayed much longer than usual and even the main part of singing started just after you left, unfortunatelly. Anyway, thank you for your drawings and nice program – that was a real enrichment !

  2. Thank you for the information about the instrument, Andy. We were very curious about it indeed! It’s a real pity we had another Christmas party the same day (which was, as well, quite nice). Anyway, all the time we spent with the office staff was lovely and whether a long or a short stay we were very satisfied and happy afterwards 🙂

Komentovať / Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s